<

Förr om åren brukade det bli minst 2 besök om året i Nyteboda-skogen,

nordöstra Skåne, för min del...

En underbar skog med massor av gamla fina barrträd..i synnerhet...

 

Sen kom stormen Gudrun och fällde en hel del skog här,,


Eftersom Nyteboda-skogen är ett naturreservat lät man allt vindfälle ligga 
kvar i skogen....naturen ska ha sin gång...
Klimatförändringarna kanske också är en faktor i det som sen hände..

En  inbjudan skickades ut till alla ortens barkborrar att nu är det party
i Nytebodas gammelskog....

  :-P 

Party , party...Partyt pågår fortfarande  så vitt
jag kan se och ....
skogen är en skugga av sitt forna jag!

Kaffeved, sa Bill....såpass, sa Bull!   

Undra vad markägarna i omgivande skogar tänker om situationen i naturreservatet?
Vilken smitthärd!

Hoppas Naturvårdsverket utvärderar händelseförloppet i Nytebodaskogen
så att inte övriga naturreservat/ nationalparker med mycket barrskog går
samma öde till mötes...................

Tänk på att klimatförändringarna är ett resultat av mänsklig aktivitet
och därför kanske man borde kompensera naturen i reservaten med en 
viss mänsklig påverkan för att hålla det flygande partygänget på avstånd 
in i det längsta...
 


Jag postade ett brev till Naturarvet ang. situationen i Nyteboda och fick följande svar,,se nedan


Välkommen som skogsfadder! Du är nu en av de viktigaste bidragsgivarna till
Naturarvet för att kunna bära verksamheten framåt på stadig grund och effektivt kunna bevara gammelskog för all framtid.

Insamlingsstiftelsen Naturarvets förbud mot avverkning och skogsbruk är inte en policy utan inskrivet i stadgarna, som inte går att ändra. Det är för att försäkra sig om att ingen ska kunna godtyckligt ändra ändamålet som instiftarna ville främja, vilket är bevarande av biologisk mångfald genom inköp och skydd av skyddsvärd gammal skog.


https://www.di.se/nyheter/drabbad-skogsagare-stammer-staten/


När det gäller barkborrar så finns det ett stort antal arter, den som vanligen brukar kallas "skadeinsekt" är främst granbarkborren. Anledningen till att den kan ge så omfattande skador beror på det moderna skogsbruket med många träd av samma slag och ålder på samma plats. Plantorna är framodlade i femte generation på speciella odlingar och sålunda är många av träden i en produktionsskog frön från en och samma gran-individ.

Modernt skogsbruk stör dessutom den viktiga kommunikationen mellan träden som sker genom mykorrhiza pga trakt-avverkning, markberedning och plantering enligt ovan. Den kommunikationen är viktig för att inte skador på träd som orsakas av exvis barkborre ska kunna spridas. En störd kommunikation ger utrymme för vissa arter som granbarkborre att sprida sig. Barkborrar lever vanligtvis under barken på döda eller döende träd, medan just granbarkborren kan av ovan angivna anledningar utnyttja även levande (men troligen genetiskt dåligt anpassade) träd.

  @-}-- 

Att träd dör har många orsaker, svamp är ofta en grundorsak till skador på träd, och skadorna kanske inte syns förrän trädet dör. Är då barkborren där så följer den i svampens spår. Så även om barkborren så att säga "avslutar jobbet" så är kanske trädet redan försvagat av andra orsaker. Barkborrar kan också sprida svamp genom sitt sätt att leva.

Barkborrar, svampar, träd, alla är de delar av ett naturligt ekosystem i skogen. Det är alltså inget Insamlingsstiftelsen Naturarvet kommer att motarbeta eller försöka manipulera. Om stora områden av träd dör samtidigt beror det som sagt oftast på att ekosystemet är ur balans. Efter att träden dör kommer skogen att utvecklas mot en mer naturlig skog genom sekundär succession. Det sker även vid naturliga (eller av människan orsakade) skogsbränder eller stormar. Nya träd av olika arter växer upp i olika etapper. 

Jag känner inte till hur förhållandena är i just Nyteboda-reservatet. Det är dock inte ovanligt att reservat innehåller partier av skog som inte är naturskog utan har blivit planterade eller gallrade 

-- Toapappret är slut!

-- Skit också! :o 

 innan reservatet bildades för att skapa en mer homogen skog som i modernt trakthyggesbruk anses vara mer ekonomisk att bruka.

En naturskogsartad skog kommer att vara mer varierad och där träd dör finns i en naturskog utrymme för en större biologisk variation. Den lilla areal av gammelskog som finns kvar i landet är inte orsak till stora granbarkborreangrepp, det är ett resultat av det moderna skogsbruket. Naturarvets skogar ska som sagt aldrig brukas, där ska naturen "sköta sig själv" och genom det bevaras den biologisk mångfalden.


Jaha,,så kan det vara....Party, party! ....................

  :-* 

se även nedan

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=3124458